Östersjösamarbete

Östersjöländerna har sedan länge ett samarbete, framför allt när det gäller havsmiljöfrågor. Samverkan forskare emellan var stark även under kalla kriget, när relationerna i övrigt var frostiga. Numera är samarbetet bättre även på det politiska planet.

Östersjöstrategin

EU:s strategi för Östersjöregionen (EU:s Östersjöstrategi) antogs som en av Sveriges prioriteringar under EU-ordförandeskapet 2009. Strategin är en mobilisering av EU:s stöd och resurser för att möta gemensamma utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen.

Strategin har tre övergripande mål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet. De åtgärder och projekt som genomförs eller ska genomföras för att uppnå dessa mål listas i en särskild handlingsplan vilken uppdateras kontinuerligt.

Helcom skyddar Östersjön

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet, och behandlar frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och föroreningar men även skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Konventionen och arbetet med att skydda Östersjön samordnas av Helsingforskommissionen (Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission, HELCOM). Kommissionen består av representanter för konventionens parter, och arbetet, sköts av ett fristående sekretariat i Helsingfors och ett stort antal expertgrupper, med bland annat representanter från forskarsamhället i de olika länderna.

Baltic Sea Action Plan

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam handlingsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP).
Aktionsplanen lägger fokus på fyra områden: övergödning, farliga ämnen, sjöfartens miljöproblem och biologisk mångfald. Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

BONUS - forskning om Östersjön

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

Flera stora nationella forskningsfinansiärer har gått samman, och EU bidrar med upp till 50 procent av finansieringen. Programmets totala budget fram till och med 2017 kommer att vara cirka 100 miljoner euro.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING