Bild
;
Tema: vårt ansvar

Östersjösamarbete

Östersjöländerna har sedan länge ett samarbete när det gäller havsmiljöfrågor. Samverkan forskare emellan var stark även under kalla kriget, när relationerna i övrigt var frostiga. Numera är samarbetet bättre även på det politiska planet.

Östersjöstrategin

EU:s strategi för Östersjöregionen (EU:s Östersjöstrategi) antogs som en av Sveriges prioriteringar under EU-ordförandeskapet 2009. Strategin är en mobilisering av EU:s stöd och resurser för att möta gemensamma utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen.

Strategin har tre övergripande mål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet. De åtgärder och projekt som genomförs eller ska genomföras för att uppnå dessa mål listas i en särskild handlingsplan vilken uppdateras kontinuerligt.

EU Strategy for the Baltic Sea Region
Läs mer om EU:s Östersjöstrategi på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Helcom skyddar Östersjön

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet, och behandlar frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och föroreningar men även skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Konventionen och arbetet med att skydda Östersjön samordnas av Helsingforskommissionen (Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission, HELCOM). Kommissionen består av representanter för konventionens parter och arbetet sköts av ett fristående sekretariat i Helsingfors och ett stort antal expertgrupper, med bland annat representanter från forskarsamhället i de olika länderna.

Helcoms hemsida
Havs- och vattenmyndigheten om Helcom

Baltic Sea Action Plan

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam handlingsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Aktionsplanen beslutades 2007 och lägger fokus på fyra områden: övergödning, farliga ämnen, sjöfartens miljöproblem och biologisk mångfald. Det ursprungliga målet var att Östersjön skulle vara i god ekologisk status år 2021, men vid ett ministermöte 2018 konstaterades att det inte skulle uppnås. Mötet beslutade därför att planen ska istället skulle uppdateras till 2021. Havs- och vattenmyndigheten deltog i arbetet med uppdateringen.

Om Baltic Sea Action Plan på Helcoms hemsida
Havs- och vattenmyndigheten om BSAP

BONUS och BANOS - forskning om Östersjön

Det för Östersjön gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet BONUS finansierade under 2010-2020 ett stort antal forskningsprojekt fokuserade på Östersjöns miljö och samhällsutveckling. Nationella forskningsfinansiärer i åtta Östersjöländer bidrog tillsammans med EU till en total budget om cirka 100 miljoner euro.

Under åren 2018-2021 utvidgades forskningssamarbetet till att även omfatta Nordsjön, och en gemensam forskningsagenda har tagits fram genom samverkansprojektet BANOS – The Baltic and North Sea Coordination and Support Action. Syftet var att bygga upp villkoren för ett nytt forsknings- och innovationsprogram om miljöförbättringar och innovation i Östersjön och Nordsjön.

BONUS
BANOS

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING