Mobil fosfor och miljöfarliga ämnen i sediment från ostkustens skärgårdar

Trots att läckaget av näring från våra marker ut till havet har minskat så kvarstår problemet med övergödning i Östersjön. Det beror till stor del på att rikliga mängder fosfor från tidigare utsläpp fortfarande finns lagrade i sedimenten.

Nu har Uppsala universitet, Stockholms universitet och IVL Svenska miljöinstitutet gjort en kartläggning av hur stora mängder näring det finns i sedimenten, och hur snabbt de läcker ut i olika områden. Forskarna har tagit stickprov på sediment längs östkusten, från Öregrund i norr till Ronneby i söder.

Resultaten visar en stor variation i sedimentens fosforinnehåll, inte bara mellan utan även inom olika fjärdsystem. Det innebär att det krävs noggranna kartläggningar innan man kan genomföra eventuella åtgärder.