Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning är inte nått och kommer inte heller att kunna nås med dagens åtgärder och styrmedel. Det konstaterar Havs- och vattenmyndigheten i sin fördjupade utredning. Många åtgärder har genomförts de senaste åren för att minska övergödningen och det har börjat ge effekt i vissa områden. Sverige är nära att nå målen om minskad kvävebelastning till Östersjön under Helcoms aktionsplan för Östersjön, men fosfortillförseln behöver minska betydligt mer för att målen för Bottenviken och Egentliga Östersjön ska nås. Alla Sveriges omgivande havsbassänger förutom Skagerrak klassas idag fortfarande som övergödda.