Fosfor och andra grundämnen i kust-och utsjösediment

Övergödningen, som skapar algblomning och syrefria döda bottnar, är ett av Östersjöns största miljöproblem. Stora mängder näringsämnen, så som fosfor, har under lång tid släppts ut från land och en del har hamnat i bottensedimenten i Östersjön. Därifrån kan fosforn läcka ut och åter bidra till övergödningen och algblomningen.

För att ta reda på mer om detta genomförde SGU undersökningar för att mäta fosfor i sediment runt Gotland och i Bråviken under sommaren 2019. Förutom fosfor undersöktes också halterna av metaller i sediment, inte minst järn, som vid tillgång på syre kan binda fosfor i sediment och minska läckaget. Det övergripande syftet med arbetet har varit att kartlägga utbredningen av fosfor och andra miljöföroreningar i bottensedimenten. Bättre underlag om fosfor och dess koppling till Östersjöns miljöproblematik är mycket viktigt för kunna välja och prioritera vilka miljöåtgärder som ska sättas in.