Bild
;
Tema: övergödning Tema: miljöövervakning

Grundvattnet har stor påverkan på havsmiljön

Övergödning är ett stort hot mot den biologiska mångfalden i våra hav och beror bland annat på att näringsämnen rinner ut i havet via älvar och vattendrag. Nu sätter forskare fingret på en ofta förbisedd utsläppskälla, nämligen grundvattnet.

Utsläpp av kväve och fosfor är ett problem i hela världen och för att hantera det har man ofta riktat in sig på synliga utsläppskällor som floder, avlopp och sjöfart. Men en stor internationell studie visar nu att grundvattnet kan vara en minst lika stor utsläppskälla.

– Grundvattnet är till stor del osynligt och svårt att undersöka. Det är därför som ansvariga för att kontrollera kustvattenkvaliteten ofta förbiser grundvattenutsläpp i haven, säger Isaac Santos, professor i marin kemi vid Göteborgs universitet, som ledde studien i samarbete med tretton universitet världen över.

I studien har man undersökt grundvattenutsläpp på mer än 200 platser världen över och kommit fram till att det på många håll är den största källan till kväve- och fosfortillförsel till havet, inklusive vissa områden i Östersjön. På hela 60 procent av platserna var kväveutsläppen större från grundvattnet än från floderna.
Forskarna konstaterar också att grundvattenutsläppen kommer att påverkas av klimatförändringar, höjda havsnivåer och förändrad markanvändning, och för att lära sig mer har ett antal internationella forskningsprojekt planerats under kommande år.

MER LÄSNING