Råd om vegetationsklädda grunda vikar

Denna rapport ger råd och riktlinjer för hur miljöövervakning och uppföljning av vegetationsklädda grunda vikar i Bottniska viken bör bedrivas de närmaste åren. Råden och riktlinjerna riktar sig främst till de som arbetar med marina frågor på länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten har tagits fram under perioden 2021– 2022 inom ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna för Uppsala, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten samt SLU Artdatabanken. Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndighetens anslag för miljöövervakning.