Bild
;
Tema: miljöövervakning

Hur övervakas havsmiljön?

Grunden för miljöövervakningen är mätningar och provtagningar som görs i de svenska havsområdena. Mätningarna görs i vatten och bottensediment, och prover på bottnar, vatten, växter och djur samlas in för vidare analys.

Genom att göra mätningar på samma sätt från år till år kan resultaten jämföras över längre tidsperioder. Det kan behövas för att upptäcka trender som annars kan vara svåra att skilja från naturlig variation. Data om allt från vattnets kemiska sammansättning till vilka djur och växter som finns, hur starka fiskbestånden är och hur mycket miljögifter som fisk och sälar innehåller samlas in årligen. Vissa parametrar måste mätas regelbundet under hela året, medan andra kan räknas eller samlas in vid något enstaka tillfälle under året.

Övervakning på olika nivåer

Den nationella miljöövervakningen av den marina miljön ska ge en övergripande bild av hur våra havsområden mår och kunna ge tidiga signaler på storskaliga förändringar i havsmiljön. Miljöövervakningsprogrammet Kust och hav ska täcka både det svenska och delar av det internationella informationsbehovet för kust- och havsmiljön. Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för miljöövervakningsprogrammet Kust och hav, medan Naturvårdsverket ansvarar för de delar som rör miljögifter i den marina miljön. Stora delar av det svenska havsövervakningsprogrammet är koordinerat med andra länder.

Länsstyrelserna och kustvattenvårdförbunden bedriver också regional marin miljöövervakning. Stora delar av övervakningen är samordnad med den nationella övervakningen, men det görs också mätningar som är speciellt anpassade efter de olika områdena och vilka problem som finns där.

Naturvårdsverket om miljöövervakningNaturvårdsverket om samordning av miljöövervakningenHavs- och vattenmyndigheten om programområde Kust och havHavs- och vattenmyndigheten om regional miljöövervakningFaktasida på havet.nu: Varför måste havet övervakas?

Koppling till miljöproblem

De parametrar som mäts ska inte bara ge en generell bild av havsmiljön, utan kunna ge viktig information kring tillståndet för de miljöproblem som finns. Exempelvis mäts näringsämnen i vattnet året runt för att hålla koll på övergödningsproblemen och låga syrehalter. Plankton, bottenlevande djur, växter, fisk och säl inventeras för att få information om den biologiska mångfalden och upptäcka störningar i ekosystemen. Mätningar av miljögifter i fisk har en direkt koppling till vår konsumtion, men ger även information om miljögifternas spridning i den marina miljön.

Havs- och vattenmyndigheten om miljöövervakning i marin miljö

Informationscentraler håller koll

Förutom den vanliga miljöövervakningen har några länsstyrelser längs kusten ett särskilt ansvar för att hålla koll på speciella händelser i havsmiljön. Verksamheten är organiserad i de så kallade Marina informationscentralerna, placerade vid länsstyrelserna i Västerbotten, Stockholm och Västra Götaland. De marina informationscentralerna tar emot anmälningar om allt från algblomningar till döda däggdjur, fåglar och fiskar. Vid behov går de ut med varningar till allmänheten. Det kan exempelvis gälla att det förekommer giftiga algblomningar som gör att människor och husdjur ska hållas från att bada.

Informationscentralen för Bottniska vikenInformationscentralen för Egentliga ÖstersjönInformationscentralen för VästerhavetOm de marina informationscentralernas arbete

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING