Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021. Med fokus på statliga insatser.

Den årliga uppföljningen av miljömålen är en rapport till regeringen med fokus på statliga myndigheters åtgärder under förra året. För många av målen krävs fortsatt stora insatser, både nationellt och internationellt. Det gäller inte minst de mål som rör de globala ödesfrågorna, klimatet och den biologiska mångfalden. Fortfarande nås bara 1 av 16 mål. Trenden för sex av målen är negativ. Två av målen har en positiv trend. När det gäller målet om "Hav i balans samt levande kust och skärgård" bedömde samtliga kustlän att miljökvalitetsmålet inte kommer att ha uppnåtts vid utgången av 2020. Rapporten tar upp viktiga statliga satsningar under bland annat 2020 för att förbättra miljön i riktning mot miljömålen. Det konstateras också att mer behöver göras av hela samhället: av företag, kommuner, myndigheter och organisationer.