Förslag till uppföljning för Sveriges marina skyddade områden

Marint områdesskydd ska bevara marina djur- och växtarter och skydda deras livsmiljöer. Sveriges senaste rapportering till EU visar att utvecklingen för flera av våra marina naturtyper är fortsatt negativ. En analys av Stockholms universitet nyligen visar exempelvis att yrkesfiske, sjöfart, muddring och byggnationer förekommer i över 80 procent av alla svenska marina Natura 2000-områden.

I denna rapport ger SLU Artdatabanken förslag till uppföljning för Sveriges marina skyddade områden.