Bild
;
Tema: biologisk mångfald

Färre rovfiskar bakom ökning av storspigg

Storspiggen har ökat kraftigt i centrala Östersjön och Bottniska viken. Ett minskat tryck från större rovfiskar tros vara främsta orsaken till ökningen, samtidigt som övergödning och klimatförändringar gynnat storspiggen.

Storspiggen är anpassningsbar, har en kort livscykel, är tålig för yttre förändringar och den får avkomma flera gånger per år. Det gör att den som art snabbt kan kolonisera nya områden eller öka i områden där andra arter tidigare dominerat om förutsättningarna förändras.

I en ny vetenskaplig artikel pekar forskarna på att den troligaste orsaken till den kraftiga ökningen av storspigg i centrala Östersjön och Bottniska viken kan knytas till en nedgång av stora rovfiskar. Längs kusten är det framför allt gädda och abborre som påverkar mängden storspigg, medan det i öppet hav tycks finnas ett samband mellan storspigg och tillgången på sill och torsk.

Att mängden storspigg ökar kan medföra stora förändringar i ekosystemet. Då storspiggen gärna äter större rovfiskars yngel och ägg (abborre och gädda), så kan stora mängder storspigg bidra till att rovfiskarna ytterligare minskar.

Stora mängder storspigg kan också förstärka effekterna av övergödning. På storspiggens meny finns djur som betar alger. Stora mängder storspigg kan leda till att antalet betande djur sjunker, med följden att fintrådiga alger kan breda ut sig i havsvikarna.

MER LÄSNING