Bild
;
Tema: biologisk mångfald

Kammaneter släkt med det första djuret

För ungefär 700 miljoner år sedan utvecklades det allra första djuret. Det var ett havslevande, frisimmande djur med ett relativt väl utvecklat nervsystem. Men vilka nu levande djur är detta djurs närmaste släktingar? Frågan som länge har gäckat forskarna har nu fått ett svar. Kammaneter.

Det är inte lätt att ta reda på släktskap som går många miljoner år tillbaka i tiden. Med ytterst få fossiler att studera är det en stor utmaning att försöka rekonstruera utvecklingen. Djurens typiska gensekvenser muterar och förändras över tid, och efter så lång tid finns inte signalerna om släktskap längre kvar.

Länge har man antagit att de enklaste djuren också är de äldsta. Utgående från det resonemanget har man landat i att svampdjur kan vara det första djurets närmaste släkting. En forskargrupp har nu, genom att använda modern teknik, kommit fram till att det i stället är kammaneter som är det första djurets närmaste släkting.

Metoden de använt går ut på att studera grupper av gener i kromosomer i stället för enskilda gener. Ordningen mellan generna kan ändras vid mutationer även om gruppen innehåller samma gener. Att hela grupper blandas om sker betydligt mer sällan. Omblandning av grupperna är en händelse som är irreversibel, och kan ge information om när olika grupper av djur avgrenades.

Resultaten visar att evolutionen av djur och deras nervsystem är mer komplex än man trott, och att den även inbegriper utveckling från mer till mindre utvecklade nervsystem.

I svenska hav finns flera arter av kammaneter, både naturligt förekommande och invasiva.

MER LÄSNING