Bild
;
Tema: biologisk mångfald

Hotade arter

Liv har funnits på jorden under tre och en halv miljarder år. Under hela denna tid har förändringar i sammansättningen av arter skett. Arter har utrotats till följd av naturliga förändringar i klimat och livsvillkor, och nya, bättre anpassade arter har utvecklats ur tidigare former. Men idag dör arter både på land och i havet ut i en aldrig tidigare skådad takt.

Försvinner i allt snabbare takt

Under jordens långa historia har utrotningsvågor, där flera arter försvunnit under förhållandevis kort tid, inträffat vid upprepade tillfällen. Men den utrotning av arter som pågått de senaste 100 åren är annorlunda, framför allt för arterna nu dör ut i en högre takt än någonsin tidigare. Forskare bedömer att antalet havslevande fiskar och däggdjur har minskat med nästan 50 procent sedan 1970. Mer än en tredjedel av alla marina däggdjursarter är hotade.

Rödlistor visar utrotningsrisk

Sverige upprättar liksom många andra länder så kallade rödlistor över hotade och sällsynta växt- och djurarter. I de svenska rödlistorna grupperas arterna i ett system med sex kategorier för olika grad av sällsynthet och risk för utdöende. Arter som bedöms uppfylla kriterierna för någon av rödlistekategorierna kallas rödlistade arter.

Havs- och vattenmyndigheten har som expertmyndighet ansvaret för bevarandet av vattenlevande arter och bestånd. I de marina systemen - hav, brackvatten och kustområden - finns över 700 av Sveriges rödlistade arter.

Ålen är idag akut hotad av fiske och vattenkraftsstationer, som hindrar den från att röra sig fritt i ett vattendrag.

Arbetet för att skydda arter

Skyddet av hotade arter är en viktig del i arbetet med att bevara biologisk mångfald. Ungefär 2000 av Sveriges djur- och växtarter är utrotningshotade. Skälen till detta varierar, men ofta hänger det ihop med att deras livsmiljöer på något sätt förändrats. Naturvårdsverket har tillsammans med landets länsstyrelser gjort en storsatsning för att bevara de hotade arterna.

Idag finns 300 utvalda arter där särskilda insatser gör för att bevara dem, bland annat genom att skydda eller återskapa deras livsmiljöer. Havs- och vattenmyndigheten gör särskilda insatser för vattenlevande arter, till exempel ålgräs och delfinarten tumlare. När det gäller arter som lever i havet kan det ibland vara svårt att motivera att vi skulle behöva skydda dem, eftersom det ibland handlar om djur som vi aldrig får se och som få känner till att de överhuvudtaget finns.

Tumlaren är en delfinart som finns i svenska vatten. Den population som lever i Östersjön är akut hotad. Fram till mitten av 1900-talet jagades den i Östersjön, men idag är de främsta hoten bifångst (oavsiktlig fångst), miljögifter, buller och sämre tillgång på föda.

Läs mer om hotade arter

SLU Artdatabankens RödlistaHavs- och vattenmyndighetens arbete för hotade arterIUCN:s lista över hotade rödlistade arter

MER LÄSNING