Hotade arter

Under jordens geologiska historia har utrotningsvågor när flera arter försvunnit under förhållandevis kort tid (mätt i en biologisk tidsskala) inträffat vid upprepade tillfällen.
Den våg av utrotning av arter som förekommit under det senaste seklet skiljer sig dock från de föregående främst genom att antalet försvunna arter per tidsenhet nu är högre än någonsin tidigare under det biologiska livets historia.

Liv har funnits på jorden under tre och en halv miljarder år. Under hela denna tid har förändringar i artsammansättningen skett. Arter har utrotats till följd av naturligt betingade förändringar i klimat och livsbetingelser, och nya, bättre anpassade arter har utvecklats ur tidigare former.

Rödlistor visar utrotningsrisk

Sverige upprättar liksom många andra länder rödlistor över hotade och sällsynta växt- och djurarter. I de svenska rödlistorna grupperas arterna i ett system med sex kategorier för olika grad av sällsynthet och risk för utdöende. Arter som bedöms uppfylla kriterierna för någon av rödlistekategorierna kallas rödlistade arter.

Havs- och vattenmyndigheten har som expertmyndighet ansvaret för bevarande av vattenlevande arter och stammar. I de marina systemen - hav, brackvatten och kustområden - finns över 700 av Sveriges rödlistade arter.

Skyddsarbete pågår

Cirka fem procent av Sveriges djur- och växtarter är hotade av utrotning. Skälen till att de är hotade varierar, men ofta hänger det ihop med att deras livsmiljöer på något sätt förändrats. En storsatsning för att bevara dem och deras livsmiljöer ingår i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete för att lösa de stora miljöproblemen inom en generation, till år 2020. 210 åtgärdsprogram för över 500 arter och livsmiljöer ska startas till år 2010. Skyddet av hotade arter är en viktig del i arbetet med att bevara biologisk mångfald. När det gäller marina arter kan det ofta vara svårt att motivera att vi skulle behöva skydda exempelvis djuplevande marina djur som vi aldrig får se och som få känner till att de överhuvudtaget finns.

Läs mer om hotade arter

MER LÄSNING