Ecological drivers and genetic signatures of evolutionary divergence and local adaptation in pike (Esox lucius)

Genetisk och fenotypisk variation är grunden till evolutionära anpassningar i en föränderlig miljö. I denna avhandling beskrivs resultat från forskning på gäddans populationsstruktur samt dess genetiska och fenotypiska variation inom och mellan tre olika ekotyper.

Forskningen baseras på fältundersökningar och experimentella studier där salt- samt temperaturtolerans undersökts och jämförts. Resultaten visar att det finns skillnader mellan de olika ekotyperna i när det gäller detta. Dessa skillnader kan ge gäddorna olika möjlighet till evolutionär anpassning till klimatförändringar och andra förändringar i miljön. En slutsats är att förmåga till lokal anpassning bör tas hänsyn till i förvaltningsstrategier.