Havssprejens betydelse för klimatet

När havsvågor bryter formas små droppar, så kallade aerosoler. De kallas för havssprej och är en av de största naturligt förekommande aerosolkällorna. Dessa droppar kan ha en betydande inverkan på jordens strålningsbudget genom att sprida inkommande solstrålning direkt eller genom att agera som kondensationskärnor för moln.

Havssprejen kan dessutom vara en källa till biologiska aerosolpartiklar från haven till atmosfären. Det handlar om bakterier, virus, pollen och sporer, som visserligen bara utgör en liten andel av aerosolerna, men är mycket effektiva kondensationskärnor för moln och is. De påverkar molnens egenskaper såsom molnfas, reflexionsförmåga och livslängd, vilket i sin tur påverkar jordens klimat och biogeokemiska cykler.

Eftersom jorden till 70% är täckt av hav är det viktigt att kvantifiera utsläppen av havssprej över dessa vattenmassor för att förbättra klimatmodellerna.

Syftet med denna avhandling var att med olika metoder studera faktorer som påverkar havens utsläpp av havssprej och biologiska aerosolpartiklar, med särskilt fokus på bakterier. Det gjordes genom laboratorie- och fältexperiment, både i Östersjön och vid Azorerna.

De faktorer som påverkar produktionen är vindhastighet, sjögång, vattentemperatur, salthalt samt havets kemiska och biologiska sammansättning. Bakterier fanns i avsevärt högre koncentrationen i aerosolerna än i vattnet.