Bild
;
Tema: klimat

Allt surare hav

Genom att absorbera enorma mängder koldioxid har haven hjälpt till att dämpa effekterna av klimatförändringarna. Men detta har ett pris. Haven blir allt surare, med förödande konsekvenser för havens ekosystem.

När koldioxid från atmosfären absorberas i havsvatten reagerar den med vattnet och bildar kolsyra. Det gör att pH i vattnet sjunker och vi får en försurning. Detta problem, som av marina kemister kallas för ”uppvärmningens onda tvilling”, har hittills inte fått lika stor uppmärksamhet som den uppvärmning som pågår. Försurningen går långsammare än uppvärmningen, men kan i längden få enorma konsekvenser för havens ekosystem.

Under de senaste hundra åren har ungefär 40 procent av den mänskligt producerade koldioxiden tagits upp av haven. Sammanlagt har under denna tid pH minskat i världshaven med 0,1 pH-enheter, vilket motsvarar ungefär 30 procent. Och utvecklingen går mot ännu surare hav.

Korallreven utgör en viktig livsmiljö för många arter. När korallreven dör får det stora konsekvenser för ekosystemet.

Rubbad kalkbalans

Försurningen innebär att vattnets innehåll av vätejoner ökar medan innehållet av karbonatjoner minskar. Mängden karbonatjoner i havsvattnet påverkar vad som händer med det kalk som naturligt finns i vattnet. När vattnet är övermättat med karbonatjoner kan den kalk som finns i vattnet användas av organismer för att bilda skal eller skelett. När karbonatjonerna minskar blir det svårare för organismerna att bilda nya skal. Det kan krävas mer energi för att bilda dessa skal och skalen kan bli av sämre kvalitet. Att detta kan få förödande konsekvenser är inte svårt att förstå.

Inte bara korallrev

Det är många djur och växter i haven som bildar skal eller skelett av kalk. Man hör ofta talas om koraller som påverkas av denna kalkbrist. Det som i första hand gör att korallrev dör är den ökande temperaturen, men försurningen är också en bidragande faktor. Att korallreven dör påverkar inte bara själva korallerna. Reven utgör i sig en viktig livsmiljö för många andra arter, och döende korallrev får därför stora konsekvenser för den biologiska mångfalden i haven.

Blåmusslor bildar ett yttre skelett, ett skal, av den kalk som finns naturligt i havsvattnet. Försurningen gör det svårare för skalen att bildas, och befintliga skal löses upp.

Men man behöver inte söka sig till tropiska korallrev för att hitta problem som orsakas av försurning. Musslor, snäckor, många plankton och kräftdjur bildar skal eller skelett av kalken i vattnet. Hoppkräftor, som utgör en viktig födokälla för till exempel fiskyngel, har visat sig få försämrad överlevnad och tillväxt när vattnen blir surare. Blåstången blir skörare när den växer i surare vatten, vilket gör att den lättare slits sönder när det stormar.

Förändrat ekosystem

Försurningen är ett av många sätt som klimatförändringarna påverkar haven. Kombinationen av varmare, sötare och surare vatten kan bli fatal för många arter som idag lever i de svenska haven. Samtidigt finns det också arter som kan gynnas av de förändrade förhållandena. Forskare spår exempelvis att framtidens Östersjö kommer att innehålla färre musslor och snäckor men mer maneter och vissa typer av alger. Den sammantagna utvecklingen i havsmiljön har därför beskrivits som ”the rise of slime”. En kraftig tillväxt av dessa arter leder till ett grumligare, slemmigare hav som är ogästvänligt att vistas i, både för människor och för många andra djur och växter.

Förändringarna långt ner i näringsväven får konsekvenser högre upp i näringskedjan, och även för oss människor. Det är vi som orsakat problemen, och det är vi som också måste lösa det. När det gäller försurningen av våra hav finns inga genvägar - utsläppen av koldioxid måste begränsas kraftigt.

LÄS MER
Havsförsurning från Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges vattenmiljö - Försurning
Försurningen hotar hela Östersjöns ekosystem Policybrief från Stockholms universitets Östersjöcentrum
Havsförsurningen kommer i kapp Östersjön Film från Stockholms universitets Östersjöcentrum
Försurning av haven - SMHI om utvecklingen svenska hav
Ocean acidification - NOAA (Amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration) om havens försurning

MER LÄSNING