Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat

Blåmusslorna försvinner från grunda områden

Att blåmusslor inte längre hittas längs västkustens stränder visar sig vara en del i en mer generell trend, visar forskning från Göteborgs universitet. Variationen mellan olika områden är stor, men generellt minskar utbredningen av blåmusslor i hela Nordatlanten. Det finns en mängd möjliga förklaringar till detta, varav de flesta har kopplingar till klimatförändringarna.

Genom att sammanställa information från vetenskapliga arbeten och rapporter har en grupp forskare från Göteborgs universitet försökt utreda hur utbredningen av blåmusslor förändrats. Studien visar att bestånden generellt har minskat, även om variationen mellan områden är stor. Längs stränderna i Bohuslän är förändringen tydlig. Där man tidigare hittade fullt med blåmusslor hittar man nu i stället ostronskal. Blåmusslorna verkar ha försvunnit från de grunda områdena. Det verkar inte finnas någon enkel förklaring till denna förändring. Forskarna har gjort en lång lista över möjliga förklaringar, varav de flesta har med klimatförändringarna att göra. Exempelvis pekar de på att regnmängden längs västkusten har ökat, salthalten minskat, och att perioder med extrema väderförhållanden har blivit vanligare. Det kan ha påverkat både larvernas överlevnad och det underlag som blåmusslan sitter fast på. Temperaturökningar har också lett till att antalet övervintrande ejder ökat längs västkusten. En ejder äter över två kilo musslor per dag, och letar gärna maten i grunda områden där musslorna är lättillgängliga. Konkurrens med det invasiva japanska ostronet kan också ha förvärrat situationen för blåmusslorna. Även det faktum att strandkrabborna ökat kan ha bidragit till blåmusslornas nedgång. Överfiske på blåmusslor anses kunna förklara en del av minskningen i många områden i Nordatlanten, dock inte på den svenska västkusten. Fisket på vilda blåmusslor har varit så begränsat att det troligtvis inte haft någon effekt på utbredningen. Fisket kan dock ha påverkat blåmusslorna indirekt. Torskpopulationens nedgång har lett till att strandkrabborna ökat. Eftersom strandkrabborna äter musslor kan även det ha påverkat musselbestånden.

MER LÄSNING