Bild
;
Tema: klimat

Östersjöns ekosystem på väg att förändras

Jordens alla innanhav värms snabbare av klimatförändringarna än de stora oceanerna. Östersjön är det innanhav vars temperatur ökar allra mest. En sammanställning som gjorts inom ramarna för Helcom visar att Östersjöns ekosystem kommer att påverkas kraftigt av de ökande temperaturerna, men att många förändringar fortfarande är svåra att skilja från annan mänsklig påverkan.

Rapporterna om vad som redan hänt i våra hav och vad som komma skall duggar tätt. Inom ramarna för Helsingforskommissionen, Helcom, har ett hundratal forskare sammanställt vilka förändringar i Östersjön som är vetenskapligt belagda. Tanken är att ge myndigheter och allmänhet en bild av vad vi faktiskt vet idag.

Bilden som träder fram är att Östersjön redan nu påverkas av klimatförändringarna, och att denna påverkan kommer att vara kraftig i framtiden. Vattentemperaturen ökar, isen minskar och nederbörden ökar, och allt detta påverkar livet i havet. Men eftersom Östersjön är så påverkad av andra faktorer, som övergödning och miljögifter, är det i många fall ännu svårt att säkert urskilja effekterna av klimatförändringarna från annan mänsklig påverkan.

Helt klart är dock att ekosystemet i Östersjön kommer att förändras. Arter som tycker om varmt vatten kommer att gynnas medan kallvattenarter kommer att missgynnas. I praktiken kan det till exempel innebära att det blir mer spigg och abborre, medan arter som vikaresäl kan komma att minska eller helt slås ut. Fåglar och fiskar kommer att ändra sina utbredningar, och omfattningen av algblomningar i tid och rum kommer att ändras.

Klimatförändringarna är ett av många problem för Östersjön, och länderna runt Östersjön står inför svåra utmaningar. Sammanställningar av vad forskningen hittills kommit fram till kommer att vara ett viktigt redskap för kloka beslut som rör Östersjön framtid.

MER LÄSNING