Bild
;
Tema: klimat

Forskare lyfter havets roll för att rädda klimatet

Klimatmötet COP28 pågår för fullt i Dubai. Forskare från Stockholms och Helsingfors universitet skriver i en debattartikel att havet borde nyttjas mycket mer i klimatarbetet.

Christoph Humborg och Gustaf Hugelius vid Stockholms universitet och Alf Norkko vid Helsingfors universitet menar att havets viktiga funktion i klimatarbetet inte lyfts tillräckligt. I debattartikeln skriver de att förhandlingarna under COP-mötena hittills inte tagit med kustens roll som vare sig kolbindare eller metanutsläppare.

Ungefär en fjärdedel av människans koldioxidutsläpp tas upp av världshaven, och lagras som så kallat blått kol. Miljöer längs kusten som är särskilt bra på att lagra kol är till exempel mangroveträsk och sjögräsängar, men även Östersjöns blåstång.

Dessvärre har kustmiljöer, både i Östersjön och globalt, misskötts katastrofalt under flera decennier. Det handlar om bottentrålning, muddring, skövling av till exempel mangrove. För Östersjöns del är problemet framför allt en allt för hög näringstillförsel som orsakat övergödning, skriver forskarna.

Övergödning gör att syretillgången minskar på havsbotten. När organiskt material bryts ner under syrefria förhållande bildas metan – vilket innebär att havsbottnarna då i stället för att lagra in kol bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser.

Forskarna skriver: För att värna om havens möjligheter att motverka klimatförändringar måste alltså kustekosystemen skyddas och restaureras. För Östersjöns del är dock det sannolikt viktigaste att minska övergödningen, vilket inte bara är gynnsamt för den biologiska mångfalden utan också kan begränsa metanutsläppen.

Forskarna avslutar med att uppmana Sveriges och Finlands regeringar till att verka för att havens roll i klimatarbetet lyfts i COP28-samtalen, och att minskad övergödning och stärkt biologisk mångfald prioriteras som en del av klimatarbetet.

MER LÄSNING