Havscirkulationens vägar: ett temperatur- och salthaltsperspektiv

Havscirkulationen spelar en betydande roll för vårt klimatsystem, bland annat genom att omfördela värme, salt, kol och andra ämnen över hela jorden och därav bidra till det klimat vi har idag. Havscirkulationen drivs av atmosfäriska vindar, samt av skillnader i densitet som uppstår då vattnets temperatur eller salinitet förändras. En förändring av vattnets temperatur och salthalt kan ske på grund av ett värme- eller färskvattenflöde genom havsytan. Det kan även ske genom att is smälter eller att vatten fryser, genom färskvatten från floder som mynnar ut i havet eller genom omblandning.

I den här avhandlingen ligger fokus på temperatur- och salthaltsförändringarna som ger upphov till densitetsskillnaderna som i sin tur driver havscirkulationen. Analysen baseras på Lagrangeska trajektorier uträknade med hjälp av hastighetsfält från en jordsystemsmodell. En jordsystemsmodell är en global klimatmodell som även beskriver biologiska och kemiska processer. En global klimatmodell beskriver klimatsystemet på jorden, exempelvis atmosfärens och havets cirkulation. Den Lagrangeska metoden innebär att man följer flera vattenpaket som rör sig med havets cirkulation. En stor fördel med metoden är att det är möjligt att spåra specifika cirkulationsmönster.

Resultaten i denna avhandling tillhandahåller nya insikter om hur temperatur- och saltförändringar är kopplade till cirkulationen. Vidare bidrar resultaten till en detaljerad bild över områden i havet som har stor betydelse för drivningen av den globala havscirkulationen.