Bottendjurens biomassa och omsättning av kol i Östersjön - förr, nu och i framtiden

Bottenlevande djur utgör en viktig länk mellan sediment och det fria vattnet. Bland annat bidrar de till kolets kretslopp genom att äta organiskt material som sjunker till bottnen, omvandla det i sina kroppar och avge en del som koldioxid genom sin respiration. De är också en födoresurs för många fiskarter.

I denna avhandling utvecklades en modell för att undersöka kolflöden genom olika grupper av bottenlevande djur och deras födoresurser i sedimenten. Den användes också för att simulera förändringar i Östersjöns bottensamhällen historiskt och i scenarier för framtiden.

Resultaten i denna avhandling tyder på att övergödningen av Östersjön de senaste decennierna har lett till ökad biomassa av bottenlevande djur genom ökad produktion och sedimentering av organiskt material. I djupa områden har övergödningen däremot lett till syrebrist som decimerat faunan, men nettoeffekten av övergödningen verkar vara en markant ökning av den totala biomassan.

I framtiden kan minskad övergödning kombinerat med klimatförändring leda till avsevärt minskad biomassa av bottenlevande djur och därmed en svagare koppling mellan processer i vattenkolumnen och havsbottnen.