Bottenlevande djur utgör en viktig länk mellan sediment och det fria vattnet. Bland annat bidrar de till kolets kretslopp genom att äta organiskt material som sjunker till bottnen, omvandla det i sina kroppar och avge en del som koldioxid genom sin respiration. De är också en födoresurs för många fiskarter.

I denna avhandling utvecklades en modell för att undersöka kolflöden genom olika grupper av bottenlevande djur och deras födoresurser i sedimenten. Den användes också för att simulera förändringar i Östersjöns bottensamhällen historiskt och i scenarier för framtiden.

Resultaten i denna avhandling tyder på att övergödningen av Östersjön de senaste decennierna har lett till ökad biomassa av bottenlevande djur genom ökad produktion och sedimentering av organiskt material. I djupa områden har övergödningen däremot lett till syrebrist som decimerat faunan, men nettoeffekten av övergödningen verkar vara en markant ökning av den totala biomassan.

I framtiden kan minskad övergödning kombinerat med klimatförändring leda till avsevärt minskad biomassa av bottenlevande djur och därmed en svagare koppling mellan processer i vattenkolumnen och havsbottnen.