Biologisk konnektivitet i kustvatten

Denna rapport sammanställer kunskapen om organismers rörelser i kustzonen.

Konnektivitet beskriver möjligheten att uppfylla fungerande ekosystems behov av spridning och fria passager för djur, växter, sediment, organiskt material och näringsämnen. Fokuset i denna rapport ligger på konnektivitet för djur och växter, det vill säga biologisk konnektivitet.

Rapporten togs fram som ett kunskapsunderlag för att kunna utveckla bedömningsgrunder inom vattenförvaltningen med fokus på kvalitetsfaktorn Konnektivitet i kustvatten. Rapportens syfte är att öka förståelsen för konnektivitet i kustnära miljöer och hur den påverkas av olika verksamheter. Samt att belysa hur ett förändrat klimat kan påverka denna viktiga biologiska funktion.