Bild
;
Tema: livsmiljöer

Nya marina reservat i Sverige

Två stora marina reservat har nyligen inrättats i Östersjön. Ett jättestort runt Svenska Högarna och ytterligare ett - Ottenby rev - utanför Ölands södra udde. Båda skyddar unika och värdefulla undervattensmiljöer.

Naturreservatet Ottenby rev är 12 766 hektar stort. Det angränsar till naturreservatet Ottenby och omger Ölands södra udde. Ölands kalkstenshällar ger unika förutsättningar för arter och miljöer även under vattnet.

Stora och täta bestånd av såg- och blåstång växer ända ner till elva meters djup, unikt längs hela ostkusten och ett tecken på god vattenkvalitet. Stora rödalgssamhällen, täta musselbankar och rik fiskfauna omger revet.

Det stora området är en mosaik av naturtyper. Laguner, små kobbar och skär, rev och sandbankar. En stor mängd växter och djur använder området för att söka föda, reproduktion och som rastplats.

Svenska Högarnas reservat blir nu 61 000 hektar. Öarna består av typisk utskärgårdsnatur med huvudsakligen kala hällar. Knutna till öarna finns några av de viktigaste sjöfågelkolonierna i Stockholms län Här finns även Östersjöns största bestånd av gråsäl.

Undervattensmiljön kring Svenska Högarna är varierad med ett rikt marint djurliv. Här finns omfattande blåmusselrev, djupa syresatta mjukbottnar och friska, artrika tång- och algbälten. Tillsammans bildar de friska ekosystem, där blåmusslorna genom sin stora utbredning har en särskilt viktig plats. De filtrerar havsvattnet och ger föda åt både fisk och sjöfågel.

MER LÄSNING