Kvarkens flador och deras tillstånd. Analys av mänsklig påverkan utifrån flygbilder och resultat av vegetationskarteringar i 74 flador

I denna rapport sammanfattas resultaten från de flygbildsgranskningar, datainsamling samt vegetationskarteringar som gjorts inom Interreg BA-projektet Kvarken flada med målsättning att öka kunskaperna om grunda trösklade havsvikar, så kallade flador.