Effekter av havsbaserad vindkraft på fisk

Havsbaserad vindkraft förväntas påverka fisk på olika sätt under anläggnings- drifts- och avvecklingsfasen. Under anläggningsfasen är ökade ljudvolymer och spridning av sediment, de viktigaste faktorerna att beakta. 

Under driftsfasen tillför havsbaserade vindkraftverk en hårdbottenmiljö som kan fungera som artificiellt rev där fisk ansamlas. Hur vindkraftverkens avvecklingsfas påverkar fisk är svårt att veta, eftersom nedmontering ligger många år i framtiden för de vindkraftverk som installeras idag. 

Mycket talar för att vindkraftverk till havs inte utgör ett hot för fiskarter eller fiskpopulationer. Det är dock viktigt med en lokal bedömning av hur fisk påverkas när vindparker ska anläggas, eftersom det råder olika förutsättningar i de havsområden som omger Sverige.