Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: vårt ansvar

Strandskyddsutredningen får kritik

Det svenska strandskyddet är under utredning. Det förslag som nu är ute på remiss har kritiserats hårt för att försvaga strandskyddet i många områden, men inte föreslå motsvarande förstärkningar. Detta gäller kanske särskilt för områden längs vår kust.

Strandskyddet har två tydliga syften - att ge allmänheten tillgång till stränder och att skydda viktiga livsmiljöer för växt- och djurliv. Något som blir allt viktigare med tanke på klimatförändringar och hotad mångfald. Sveriges kust- och skärgård hör till landets mest exploaterade områden. Där finns också många värdefulla stränder.

Strandskyddsutredningen hade i uppdrag att ge förslag på hur strandskyddet kan göras om, bland annat i syfte att göra det enklare att bygga strandnära på landsbygden. Samtidigt skulle man se över möjligheten att stärka skyddet i starkt exploaterade områden.

Utredningen föreslår att strandskyddet helt kan upphävas eller förenklas i så kallade landsbygdsområden, som inte närmare definieras. När det gäller förstärkning av skydd finns dock mycket lite. Man lyfter att det finns brister i skydd av grunda havsmiljöer, men har inga konkreta förslag för att förbättra situationen.

- Utredningen nämner inget om hur man ska hantera den samlade effekten av många små ingrepp - de små stegens tyranni - sade Sofia Wikström från Stockholms universitet vid ett frukostseminarium. En enskild brygga har inte någon större påverkan, men många bryggor får en påtaglig effekt på viktiga livsmiljöer. Detta faktum är svårt att motivera och hantera för tjänstemän vid kommunerna.

– Om förslagen går igenom riskerar vi en fortsatt exploatering av kustområden vilket kommer att motverka våra möjligheter att nå havsmiljömålen, sade Anna Christiernsson, docent i miljörätt vid Stockholms universitet vid samma frukostseminarium.

MER LÄSNING