Vattenvegetation i kustnära ekosystem: Betydelsen av biotiska interaktioner och miljöförändringar för ekosystemets funktion och motståndskraft i Östersjön

Kustekosystem kan liknas vid havets regnskogar och är bland de mest produktiva ekosystemen på jorden. Samtidigt är de utsatta för stor mänsklig påverkan. Syftet med denna avhandling var att undersöka undervattensvegetationens betydelse för ekosystemets funktioner i Östersjöns grunda vikar, och vikarnas förmåga att klara av olika störningar.

Avhandlingen visar att hög täckningsgrad och stor mångfald av växter gynnar både enskilda ekosystemfunktioner, såsom klart vatten, och viktiga naturvärden som rekrytering av rovfisk och hög biomassa av betare. Studierna visar också att undervattensvegetationen är känslig för mänsklig påverkan; brist på rovfisk ökar mängden påväxtalger, näringsavrinning från land minskar vegetationstäckningen eftersom vattnet blir grumligt, och grumligt vatten, som kan orsakas av övergödning och båttrafik, ökar konkurrensfördelen för dominanta växtarter. Däremot kan täta bestånd av växter av samma art gynna varandras tillväxt. Denna självförstärkande effekt leder till ökad motståndskraft mot både övergödning och överfiske - två vanliga stressfaktorer i kustekosystem.

Resultaten belyser behovet av ekosystembaserad förvaltning där ansträngningar för att minska mänsklig påverkan genom t.ex. minskad näringsbelastning och fiskerestriktioner kombineras med skydd och restaurering av den ekologiskt och ekonomiskt värdefulla växtligheten.