Styrning och förvaltning av havsmiljön i Sverige från 1960-talet tills idag: Har åtgärderna motsvarat behoven?

I denna avhandling undersöks hur styrning och förvaltning relaterad till den marina miljöns användning och skydd har utvecklats i Sverige från 1960-talet fram till våra dagar.

Kjell Grip har personligen arbetat med dessa frågor på flera olika nivåer under sitt yrkesverksamma liv. Nu har han samlat sina erfarenheter till en vetenskaplig sammanställning av denna viktiga period, när naturskydd och miljöproblem började uppmärksammas i samhället.

Särskilt angeläget har varit att undersöka hur det moderna miljö- och naturvårdsarbetet i Sverige fick det rättsliga och organisatoriska ramverk som behövs för att driva dessa frågor framåt med kraft.

- Den marina miljön har generellt kommit i skymundan, jämfört med åtgärder på land, säger Kjell Grip. Det gäller för fysisk planering och även för andra delar av miljö- och naturvårdsarbetet. Även legalt bindande internationella överenskommelser är mindre bindande än man tror.

Sakta men säkert har dock det marina förvaltningsarbetet förbättrats. Men fortfarande är det en bit kvar tills skyddet av våra svenska hav är lika starkt som det på land.