Bild
;
Tema: vårt ansvar

Politisk kraftsamling för Östersjön

I veckan möttes ministrar, forskare, intresseorganisationer och näringsliv för att diskutera hur man gemensamt ska ta tag i Östersjöns många utmaningar. I samband med mötet skrev åtta ministrar på en deklaration om att de tillsammans ska intensifiera ansträngningarna för att skydda den marina miljön.

EU-mötet hade initierats av Virginius Sinkevicius från Litauen, som är EU:s kommissionär för miljö- havs- och fiskefrågor.

Inför mötet så konstaterade Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Löwin att Östersjöländerna har genomfört ett stort antal åtgärder för att förbättra Östersjöns miljö, men också att mycket arbete återstår. Östersjön påverkas både av mer generella hot som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, men också av mer lokala påverkansfaktorer som övergödning, ohållbart fiske, föroreningar och skräp.

Övergödning stod högt på agendan, och under mötet diskuterades uppdateringen av Helcoms aktionsplan för Östersjön som ska antas under nästa år. Planen innehåller bland annat mål för hur mycket varje land ska minska mängden näringsämnen som läcker ut i Östersjön.

En annan huvudfråga var fiske, och WWF presenterade en ny kritiskt rapport om bottentrålning. Organisationen vill att bottentrålning i skyddade områden förbjuds i Östersjön.

MER LÄSNING