Mikrobentos under tryck: Inverkan av mänskliga aktiviteter på bakterier och meiofaunasamhällen i Östersjöns mjuka sediment

På havets botten finns en stor diversitet av liv. Kuster och grunda ekosystem står för många viktiga ekologiska processer och deras biologiska samhällen spelar en viktig roll i ekosystemen. Men marina livsmiljöer har blivit påverkade av en mängd mänskliga aktiviteter. Detta har förändrat både samhällen och ekologiska processer, samt de näringskedjor som dessa möjliggör. Mikroorganismer och meiofauna (små bottenlevande djur, mindre än 1 mm) har ofta en viktig roll, men är svåra att studera.

I denna avhandling har Sven Iburg studerat vilken effekt olika miljöpåverkande faktorer har på dessa viktiga mini-samhällen i den kraftigt påverkade Östersjön. Undersökningar gjordes av hur kemisk förorening, fritidsbåtars aktivitet, bottentrålning och syrebrist påverkar bentiska mikroorganism- och meiofaunasamhällen i mjuka sediment.

Övergripande så visade resultaten att de undersökta stressfaktorerna hade en större effekt på sammansättningen av mikroorganismer och meiofauna än på deras mångfald. Kemisk stress hade en signifikant effekt på den bakteriella samhällsstrukturen medan fysiska faktorer hade en tydligare effekt på mångfalden och strukturen av meiofauna. Kombinationen av studier om meiofauna och mikrobiella sammansättningar kan därför vara ett användbart verktyg för att bedöma effekterna av olika miljöstörande faktorer på bentiska livsmiljöer.