Stränder och sanddynors utveckling över tid – utveckling och tillämpning av CS-modellen

Ungefär en tredjedel av världens kuster består av sandstränder. Förutom att deras natur- och rekreationsvärden är höga, skyddar även stränder och sanddyner bakomliggande områden mot översvämning från havet. När havsnivån stiger till följd av klimatförändringarna ökar behovet av översvämningsskydd. Samtidigt hotas många stränder och sanddynslandskap av ökad erosion.

I den här avhandlingen presenteras en datormodell som kan användas för att simulera sandstränders och sanddyners utveckling över lång tid, decennier till sekel. I modellen som har utvecklats i det här avhandlingsarbetet kan många simuleringar köras på kort tid för att undersöka utvecklingen för flera olika klimatscenarier. Modellen simulerar hur vågor eroderar sanddynerna under stormar och ibland även spolar sand över dynerna. Den simulerar också utbytet av sand mellan strandplanet och revlar ute i vattnet och skapar så kallade sommar- och vinterstrandprofiler. Modellen tar även hänsyn till erosion och ackumulation till följd av att sand rör sig längs med kusten, samt effekter av stigande havsnivåer.

Sedan tidigare finns modeller som simulerar de här processerna var för sig. Men alla dessa processer påverkar varandra och behöver därför simuleras i en integrerad modell. Det viktigaste bidraget från det här avhandlingsarbetet är att de olika processerna har kopplats ihop i en modell som kan simulera kustens utveckling över långa tidsperioder. Modellen har visat sig vara ett nyttigt verktyg som kan användas för att ta fram underlag för planering och riskanalyser i ett längre tidsperspektiv. Den kan också användas för att undersöka effekten av strandfodringar på stränder och sanddyners utveckling.