Bild
;
Tema: exploatering

Kustexploatering

Stränder och vikar är viktiga för den biologiska mångfalden i havet. Men stränder har också alltid varit attraktiva för oss människor, vilket lett till att en stor del av kusten idag är exploaterad. Viktiga livsmiljöer försvinner i takt med att exploateringen av våra kuster ökar.

Viktiga vikar

Kustområdena är viktiga för djur och växter, både i haven och på land. Där finns många olika typer av livsmiljöer, och den biologiska mångfalden är generellt mycket stor. Även många arter som normalt lever ute till havs är beroende av kustområdena. Det kan exempelvis vara fråga om fiskarter som använder de grunda vikarna som lekplats och som uppväxtområde för sina yngel.

Skyddade vikar är naturligt näringsrika, och de solbelysta bottnarna värms snabbt upp på våren. Det gynnar vegetation som kan vara en förutsättning för fisklek, och som fungerar som skydd och skafferi för yngel. En stor mängd olika bottendjur lever också här, och miljön är av stor betydelse för många fågelarter. De grunda, vågskyddade vikarna med sand-, ler- eller gyttjebottnar tillhör de mest produktiva och värdefulla miljöerna längs Sveriges kuster.

Om grunda mjuka bottnar på Livet i havetGrunda vikar längs svenska Östersjökusten - film från Länsstyrelsen Kalmar länNatedjunglernas hemligheter - film från ÖstersjöcentrumFrån romkorn till abborre - film från Östersjöcentrum

En kust påverkad av människan

Men kusten med dess stränder och vikar uppskattas även av oss människor, och är viktiga för rekreation, fiske, turism och industri. Bebyggelsen ökar, småbåtshamnar och privata bryggor byggs och industrier nyttjar fördelarna av att ligga vid kusten. Idag är en femtedel av alla Sveriges grunda områden exploaterade. Ser man till vågskyddade områden, såsom vikar, är mer än hälften påverkade. Sedan 1960-talet har antalet småbåtshamnar ökat med över 60 procent, och den totala längden av alla bryggor, kajer och pirar har ökat med nästan 70 procent. Exploateringstakten ökar hela tiden.

En liten båt vid en brygga...

Antalet fritidsbåtar ökar ständigt, och majoriteten av dessa båtar ligger vid bryggor och i småbåtshamnar som är placerade i grunda, vågskyddade vikar. Man kan tycka att en liten båt vid en enskild brygga inte utgör något hot mot den biologiska mångfalden, men eftersom antalet är så stort blir den sammanlagda effekten betydande. Såväl bryggor som båtar skuggar bottnarna, och det finkorniga sedimentet grumlas lätt upp av svallvågor från båtarna. Det har visat sig försämra livsmiljön för både växter och djur.

Skyddade stränder i fara

Våra stränder skyddas sedan länge av lagen om strandskydd. Från början var syftet att skydda områden för det rörliga friluftslivet, men sedan 1994 ska strandskyddet även bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Men stränder och vikar är mycket attraktiva för oss människor, och strandskyddet är satt under hård press. Skyddet har försämrats sedan det infördes, och diskussioner pågår ständigt om hur starkt skyddet ska vara, och om hur stora möjligheter myndigheterna ska ha att ge dispens från skyddet. Med det stora intresse som finns att använda kusten för bebyggelse och annan exploatering har strandskyddet aldrig varit så viktigt som nu.

Läs mer om kustexploatering

Livsmiljöer i havet måste skyddas - artikel i Havsutsikt
Broschyr: Skydda och vårda våra viktiga vikar
Mer om strandskydd på havet.nu
Båtlivets miljöpåverkan går att begränsa - artikel i Havsutsikt
Skärgårdens mångfald avgör funktionen - artikel i Havsutsikt
Baltic Breakfast: Förstörda kustekosystem går att restaurera

MER LÄSNING