Kustexploatering

Kustområden är populära. Både bland människor och bland havets djur och växter. Vi människor använder, förändrar och påverkar kustområden direkt genom allt från vägbyggen, badplatser, småbåtshamnar och fritidshusområden till kustnära industriverksamhet, stora hamnar, avloppsreningsverk och fartygstrafik. Indirekt påverkas kustområdena förstås också av olika föroreningar, övergödning och fiske.

Attraktiva områden

Det har alltid varit attraktivt att bosätta sig nära stränder. Detta har genom tiderna lett till att de naturliga livsmiljöerna för växter och djur förändrats. En stor del av kusten är idag exploaterad. Stränderna är viktiga för den biologiska mångfalden, och det är därför viktigt att vi värnar om de orörda områden som ännu finns kvar. Under den ekonomiska uppgången efter andra världskriget sköt husbyggandet längs kusterna och på öar fart. Lägen med havsutsikt var attraktiva, inte minst för fritidsbebyggelse, och tomter med egen strand stod högt i kurs. I de större städernas närhet hade strandtomter redan tidigare blivit så många att betydande delar av stränderna gjorts otillgängliga för allmänheten och det rörliga friluftslivet.

Strandskyddet

År 1975 infördes ett generellt strandskydd. Inga nya bostadshus skulle få byggas närmare än 100 meter från havsstränderna. I särskilt känsliga områden kunde skyddszonen vidgas till 300 meters bredd, och överallt sträcker den sig 100 meter ut i vattnet. Från början var syftet att skydda områden för det rörliga friluftslivet, men sedan 1994 ska strandskyddet även bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

De viktiga vikarna

Den biologiska mångfalden i kustområden är mycket stor eftersom där finns många olika livsmiljöer. Även många arter som normalt lever ute till havs är beroende av kustområdena.
En av de miljöer som fått stor uppmärksamhet på senare tid är de grunda och skyddade vikarna. Dessa är naturligt näringsrika, vilket i kombination med hög vattentemperatur under vår och sommar (eftersom de är grunda), ger upphov till rik vegetation. Vegetationen i de grunda vikarna är nödvändig för leken, och fungerar som skydd och skafferi för yngel. En stor mängd olika bottendjur och fiskar lever här, och miljön är också av stor betydelse för många fågelarter.

Exploatering utgör idag ett allvarligt hot mot naturmiljön i grunda vikar. Landhöjningen längs norrlandskusten medför dessutom ett ständigt behov av muddring och andra åtgärder som påverkar livet i de viktiga vikarna.

MER LÄSNING