Bild
;
Tema: så mår haven Tema: klimat Tema: exploatering

Ryggradsdjuren har minskat med 69 procent på 50 år

Enligt WWF har världens bestånd av ryggradsdjur minskat med i genomsnitt 69 procent de senaste 50 åren. Generellt sett är det värst för djur i sjöar och floder – men alla ekosystem är påverkade. Hajar och rockor som lever på öppet hav har till exempel minskat med över 70 procent.

Vartannat år ger WWF ut sin rapport Living Planet Report, där forskare granskar tillståndet för jordens både land- och vattenlevande ryggradsdjur. Årets rapport visar att populationerna av vilda ryggradsdjur i genomsnitt har minskat med 69 procent mellan åren 1970 och 2018.

– Problemet är markomvandling till stor del, och ändrad havsanvändning. Eller också att vi exploaterar djur, till exempel att vi fiskar och jagar dem för mycket. Men det stora är att vi konverterar deras livsmiljöer till någonting annat, säger Olle Forshed, naturvårdsexpert på WWF, till Sveriges Radio.

Fisketrycket på hajar och rockor är 18 gånger högre idag jämfört med 1970. Det har medfört att den globala förekomsten av hajar och rockor som lever i öppna hav har minskat med 71 procent under det här tiden.

Många ekosystem hotas också av klimatförändringar. Om den globala uppvärmningen överstiger två grader uppskattar forskarna att hela 99 procent av världens korallrev kan försvinna, vilket påverkar en mängd arter som lever där.

Rödlistade djur i Sverige
Flera svenska bestånd, av till exempel tumlare, ål och olika sjöfågelarter, finns med i Living Planet Report. Men rapporten innehåller inga sammantagna siffror över läget för våra svenska bestånd. Däremot tar den svenska sammanfattningen av rapporten upp SLU Artdatabankens rödlista över våra hotade arter, där 86 ryggradsdjur finns med.

När det gäller ryggradsdjur i svenska hav har flera arter rödlistats eftersom deras utbredningsområden har minskat och för att de påverkas av bottentrålning. Miljögifter, övergödning, överfiske och bifångst är andra hot. När ekosystemen rubbas och till exempel ålgräsängar försvinner påverkas många arter.

MER LÄSNING