Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: i vår tjänst

Mångfald i haven ger oss näringsrik mat

Mat från haven är en grund för att föda världens befolkning, men för att våra näringsbehov ska uppfyllas krävs att näringen kommer från en mångfald av växter och djur. Att havens mångfald bevaras är därför inte bara viktigt för ekosystemet i sig. Det är också livsnödvändigt för oss människor.

Ofta handlar diskussionen om mat från haven om produktion, och hur mycket fisk av olika arter som kan fiskas med bibehållen produktionskapacitet hos enskilda fiskbestånd. Men hållbarhet handlar inte bara om detta.

En grupp forskare har visat att den biologiska mångfalden i sig är helt nödvändig för att haven ska kunna fortsätta att vara den viktigaste källan till mänsklig föda. Ett stort antal prover bestående av över 800 olika marina arter undersöktes avseende näringsinnehåll.

Proteininnehållet visade sig vara relativt lika, men innehållet av olika mikronäringsämnen och fettsyror skilde sig markant åt mellan olika former av organismer. För att födan ska vara fullvärdig för oss människor krävs med andra ord variation, och variation kräver biologisk mångfald.

Studien ger ytterligare mycket starka argument för att värna och stärka den biologiska mångfalden i haven. Idag går utvecklingen tydligt åt fel håll, men kanske kan den tydliga kopplingen till människors hälsotillstånd göra att frågor kring biologisk mångfald tas på ännu större allvar.

MER LÄSNING