Algodling i Sverige - ett hållbart vattenbruk

I Europa och över hela världen finns ett växande intresse för vattenbruk och odling av makroalger. I Sverige är algodling än så länge en mycket liten verksamhet, trots goda förutsättningar och en lång kustlinje. Det övergripande syftet med denna avhandling är att utveckla hållbara odlingsmetoder för sockertare (Saccharina latissima) i svenska vatten. Mer specifikt har följande aspekter undersökts: (1) algodlingens miljöpåverkan och effekter på ekosystemtjänster, (2) algodlingens placering, och (3) kunskap och tekniker för växtförädling och avel av sockertare.

Algodlingens miljöpåverkan undersöktes i en två hektar stor testodling i Kosterhavet. En analys av odlingens effekter på ekosystemtjänster visade på positiva eller inga effekter på försörjande (t.ex. livsmedel, biomaterial), stödjande (t.ex. livsmiljöer, biologisk mångfald) och reglerande ekosystemtjänster (t.ex. att mildra övergödning). För vissa kulturella ekosystemtjänster kopplade till friluftsliv och estetiska värden fanns troligen en negativ effekt. En miljökonsekvensstudie visade på mycket begränsade negativa miljöeffekter, snarare kan en makroalgodling vara fördelaktig ur miljösynpunkt med positiva effekter på bottenfaunan.