Sjögräsängar ger hållbar produktion av blå mat

Att bevara den biologiska mångfalden och samtidigt föda en växande befolkning är en av vår tids stora utmaningar. På senare tid har flera globala bedömningar lyft fram vikten av den marina miljön för tillgången på mat, ofta kallad blå mat, samt den tillhörande mångfalden av försörjningsmöjligheter.

Småskaligt fiske, med jakt på både fisk och andra djur är centralt. Om blå mat ska vara en del av lösningen för att ta itu med matosäkerhet behöver vi en djupare förståelse för hur kustnära livsmiljöer fungerar när det kommer till biologisk mångfald, människor och mat. Enkelt uttryckt behöver vi veta hur dessa livsmiljöer bidrar till matförsörjningen, både vad gäller ekologiska funktioner och socialekonomiska drivkrafter.

Sjögräsängarna som sträcker ut sig över hela den indopacifiska regionen är ett av många kustnära ekosystem som ger mat och försörjningsmöjligheter. Genom att använda detta system som en ram, syftar denna avhandling till att utforska hur sjögräsängar och det associerade småskaliga fisket bidrar till födotillgång och fattigdomsbekämpning. Avhandlingen bygger på flera olika studier och metoder för att förstå sjögräsängarna som ett social-ekologiskt system.

I sin helhet beskriver avhandlingen det dynamiska samspelet mellan biologisk mångfald, människor och mat, och placerar sjögräsängar – som förekommer världen över – i framkanten av utvecklingen mot en hållbar produktion av blå mat. Den belyser hur sjögräsängar representerar många av de kvaliteter vi letar efter i ett livsmedelssystem - ett system som tillhandahåller en tillräcklig mängd säker och näringsrik mat för en mångfald av individer från alla samhällsgrupper.