Bild
;
Tema: biologisk mångfald

EU:s nya mångfaldsplan

Nu har EU-kommissionen lagt fram sitt förslag för hur EU ska säkerställa den biologiska mångfalden under de kommande tio åren. Utökade havsskyddsområden och stopp för överfiske är några av målen.

Enligt EU-kommissionens förslag ska bland annat minst 30 procent av Europas havsområden vara skyddade år 2030. Det innebär en ökning med 19 procent från dagens nivå.

Kritik har tidigare framförts mot att skyddet i avsatta områden varit alldeles för svagt, då det ändå förekommit trålning, båttrafik och andra störande aktiviteter innanför områdesgränserna. Enligt det nya förslaget ska minst tio procent ha ett "omfattande skydd". För att förhindra att skyddsområden blir genetiskt isolerade ska även ekologiska korridorer upprättas. Målet är att kommissionen ska ha kriterier och riktlinjer klara i slutet av 2021, och att medlemsstaterna ska kunna uppvisa resultat i slutet av 2023.

I den nya mångfaldsstrategin ingår även restaurering av ekosystem, däribland sjögräsängar och andra viktiga områden där fisk leker eller som fungerar som "barnkammare". Målet är att inget av de skyddade områdena eller någon av de skyddade arterna ska visa en negativ trend 2030. Dessutom ska 30 procent av de livsmiljöer och arter som idag inte uppnår god status höjas till ”god status”, eller i alla fall visa en stark positiv trend. Förslag på konkreta bindande restaureringsmål för medlemsstaterna kommer att presenteras under 2021.

I förslaget lyfts även behovet av att ha en ekosystembaserad förvaltningsstrategi. I det ingår nolltolerans mot allt olagligt fiske, ett stopp på överfiske, samt att sänka eller helt eliminera bifångsterna av hotade arter. Dessutom ska man se över fiskemetoder som skadar havsbottnen.

Innan förslaget går i kraft ska det dock godkännas i EU-parlamentet.

MER LÄSNING