Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

En gemensam strategi för länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland. Strategin beskriver hur länen tänker att arbeta med att skydda och förvalta marina miljöer och arter framöver, inklusive strandmiljöer. Den tar också upp andra åtgärder som länen har identifierat som viktiga för att behålla fungerade ekosystem. I dokumentet beskrivs också de olika bevarandevärden som har identifierats som viktiga att prioritera, vilka ekosystemtjänster de producerar och vilka potentiella hot det finns mot dem.