Genuttryck hos marina bakterier som svar på miljöfaktorer

Marina bakterier är den vanligaste typen av organism i havet och återfinns i alla marina ekosystem. Där har de en mycket viktig funktion som nedbrytare av organiskt material och spelar en avgörande roll för flödet av energi och näringsämnen. Men vi saknar kunskap om hur bakterier reagerar på miljöförändringar i haven och om de skulle kunna användas inom miljöövervakning.

Min doktorsavhandling var en del av projektet BLUEPRINT (https://blueprint-project.org/) vars syfte var att etablera ett tillförlitligt sätt att härleda miljöstatusen i Östersjön med hjälp av indikatorer som exempelvis biologisk mångfald och genetiska data från marina mikroorganismer.

I avhandlingen har jag med hjälp av modellbakterier och naturliga bakteriesamhällen undersökt hur marina bakterier svarar på miljöförändringar genom att kombinera metoder inom klassisk mikrobiologi och moderna molekylärbiologiska verktyg. Detta för att få en bättre förståelse för hur bakterier svarar på förändringar i miljön som exempelvis havsförsurning, organiska föroreningar, tillflöde av näringsämnen från land samt organiskt kol utsöndrat av växtplankton.

Jag kunde visa att marina bakterier tydligt reagerar på skiftande miljöfaktorer genom att studera hur de uttrycker sina gener. Stora förändringar i miljön gav även stora förändringar i bakteriernas respons. Denna upptäckt är ett viktigt steg för att i framtiden kunna använda bakterier som en värdefull sensor och miljöindikator.