Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: avfall Tema: båtar och fartyg

Utsläpp av skrubbervatten hotar marina livsmiljöer

Utsläpp av vatten från skrubbrar, ett reningssystem som används för att rena fartygs avgaser, står för mer än 90 procent av alla skadliga utsläpp i hamnar. Det visar en ny studie från Chalmers.

Sedan 1970-talet har tjockolja varit det vanligaste fartygsbränslet. För att sänka utsläppen används ibland en skrubber, ett system där havsvatten pumpas upp och sprayas som en dimma över avgaserna, vilket hindrar svavelföreningar att spridas i luften. Det gör att fartygen som går på tjockolja kan följa de utsläppskrav som Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, införde år 2020.

Enligt forskarna är problemet dels att svavlet i sig gör skrubbervattnet kraftigt försurande, dels att det inte bara är svavel som tas upp, utan även andra föroreningar som tungmetaller och giftiga organiska föreningar. Och detta pumpas sedan direkt ut i havet.

– Det finns inget reningssteg emellan, utan det kan röra sig om flera hundratals kubikmeter kraftigt förorenat vatten som pumpas ut varje timme från ett enskilt fartyg. Nu är visserligen nya riktlinjer kring riskbedömning av dessa utsläpp på gång, men även i det fallet handlar det om att bedöma en utsläppskälla åt gången, vilket leder till en bristfällig helhetsbedömning av risken, säger Anna Lunde Hermansson, forskare på Chalmers, i ett pressmeddelande.

I studien har forskarna tittat på hamnarna i Köpenhamn och Gdynia, samt två hamnmiljöer som baseras på modeller som används för riskbedömning internationellt varav en har egenskaper som utmärker en typisk hamn i Östersjön och den andra representerar en europeisk hamn med ett väldigt effektivt vattenutbyte i form av tidvatten. 

I studien stod utsläpp av skrubbervatten för över 90 procent av de miljöfarliga metallerna och PAH:erna (polycykliska aromatiska kolväten). Största utsläppen av koppar och zink kommer från båtbottenfärger.  

– Om man bara ser till en utsläppskälla kan risknivån bli låg eller acceptabel, men slår man ihop de enskilda utsläppskällorna uppnås en oacceptabel risknivå. Djur och växter som lever i en viss miljö och utsätts för föroreningar och gifter bryr sig förstås inte om var utsläppen kommer ifrån, det är den samlade belastningen som orsakar skadan, säger Anna Lunde Hermansson.

MER LÄSNING