Polybromerade difenyletrar (PBDE:er) i Östersjön - källor, spridningsmönster och trender

Det senaste kunskapsläget om flamskyddsmedel i form av polybromerade difenyletrar (PBDE:er) i Östersjön. De numera förbjudna bromerade flamskyddsmedlen (PBDE:er) förekommer i halter över gränsvärdena. Det är dock fortfarande oklart varifrån de största utsläppen kommer. De studier som gjorts har kommit fram till ganska olika slutsatser beträffande PBDE:er inomhus kontra de som redan hamnat på soptippar.

Dessutom är gränsvärdena för PBDE i levande organismer låga jämfört med nuvarande halter i miljön. Det kommer ta lång tid att komma under dem – mellan 20 och 40 år enligt en uppskattning som redovisas i rapporten.

Rapporten ger en nulägesbeskrivning av varifrån dessa miljögifter kommer, hur de sprids och hur koncentrationerna i Östersjön förändrats.
– Målet med att ta reda på hur miljögifterna sprids är att kunna sätta in effektiva åtgärder, säger Emma Undeman från Stockholms universitet som lett arbetet med rapporten.

Helcom (Helsingforskommissionen) har till uppgift att ta fram en plan för hur man ska få ned halterna av miljögifter i Östersjön ytterligare. För att kunna införa effektiva åtgärder måste man veta vilka de viktigaste källorna är och vilken väg kemikalierna tar till havet. Rapporten ska bidra till Helcoms arbete med detta.