Dioxin och PCB i Östersjön - källor, spridningsmönster och trender

Kunskapsläget om dioxiner och PCB.
Rapporten ger en nulägesbeskrivning av varifrån dessa miljögifter kommer, hur de sprids och hur koncentrationerna i Östersjön förändrats.
– Målet med att ta reda på hur miljögifterna sprids är att kunna sätta in effektiva åtgärder, säger Emma Undeman från Stockholms universitet som lett arbetet med rapporten.

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor angående spridningen av dioxiner som hindrar effektiva åtgärder. Stora punktkällor är åtgärdade, och halterna har minskat. Men under de senaste åren har minskningen gått långsammare. Det innebär att det finns källor som vi inte kommer åt lika lätt.

PCB:erna är också svåra att rå på. Utsläppen har till största delen upphört men de fortsätter att cirkulera i miljön eftersom de bryts ned så långsamt. När halterna i luften minskar finns de i stället kvar i marken, i byggnader och i gammal elektronik på soptippar. Därifrån läcker de långsamt ut i miljön.

Helcom (Helsingforskommissionen) har till uppgift att ta fram en plan för hur man ska få ned halterna av miljögifter i Östersjön ytterligare. För att kunna införa effektiva åtgärder måste man veta vilka de viktigaste källorna är och vilken väg kemikalierna tar till havet. Rapporten ska bidra till Helcoms arbete med detta.