Fakta om Västerhavet

I Västerhavet finns Sveriges saltaste vatten, vilket gör havsområdet mycket artrikt. Här kan man hitta allt från fiskar, krabbor och musslor till sjöstjärnor, havsanemoner, sälar och valar.

Havet vid den svenska västkusten brukar kallas Västerhavet, och består av Skagerrak och Kattegatt. Gränsen mellan Västerhavet och Östersjön går i Öresund, så att södra Öresund tillhör Östersjön, medan mellersta Öresund tillhör Västerhavet. Gränsen ligger alltså ungefär där Öresundsbron går och från Själland till Fyn och vidare över till Jylland.

Skagerrak - en vik av Nordsjön

Om man riktigt hårddrar det är Skagerrak det enda av de svenska havsområdena som är ett "riktigt" hav. Det finns inga fysikaliska hinder för strömmar och vattenomsättning, och vattnet har en salthalt på runt 35 promille, alltså detsamma som i oceaniskt vatten. Vattenomsättningen är god, och vattnet är syrerikt från ytan till botten. De östra delarna av Skagerrak påverkas av det sötare vattnet som kommer söderifrån. Här uppstår en skiktning mellan sötare ytvatten och saltare djupvatten. I de västra delarna finns ingen sådan skiktning, utan salthalten är hög från ytan till botten.

Kattegatt - en flodmynning

Via de danska sunden tar Kattegatt emot det utsötade vatten som med den så kallade Baltiska strömmen flödar ut ur Östersjön och går norrut längs den svenska västkusten. Skillnaderna i salthalt gör att Kattegatt får ett skarpt salthaltssprångskikt på ungefär 15 meters djup. Vattenomsättningen är god, men omblandning i djupled förhindras av salthaltssprångskiktet.

Salthalten styr

I Kattegatt varierar salthalten i ytvattnet från ca 15 promille i de södra delarna till ca 30 promille i de norra. I djupvattnet ändras salthalten endast obetydligt och ligger vid ca 34 promille. Växt- och djurlivet i Kattegatt styrs i mångt och mycket av salthalten, och flera arter som man kan hitta i Skagerrak finns inte i Kattegatts sötare vatten.

Nästan alla våra marina fiskarter återfinns i norra Kattegatt. Här finns även goda bestånd av havskräfta. Att den låga salthalten i Kattegatt jämfört med Skagerrak påverkar djurlivet framgår dock om man jämför de större växt- och djurarternas antal inom de båda områdena. I Skagerrak finns ca 1 500 arter och i Kattegatt drygt 800 (i Östersjön söder om Gotland finns endast drygt 70 arter).

Skagerraks ytvatten håller normalt en salthalt över 30 promille men kraftiga växlingar förekommer (variationer mellan 12 och 34 promille har uppmätts). Bottenvattnets salthalt är relativt konstant runt 34 promille Bland de viktigaste kommersiella fiskarterna i norra Kattegatt och Skagerrak kan nämnas sill, skarpsill, torsk, makrill, kolja, vitling, gråsej samt olika plattfiskar. De nästan oceaniska förhållandena medför en enorm artrikedom i växt- och djurlivet.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.