Bild
Tema:

Så skyddas havet

Men vår kunskap om haven förbättras ständigt. Vi vet idag att haven måste skyddas, och att vi måste reglera nyttjandet av de naturresurser som havet erbjuder. Havsmiljöfrågor står högt på regeringens agenda. Samtidigt har vi fått upp ögonen för hur viktigt ett internationellt samarbete kring havsmiljön är. Förutom våra svenska lagar, regler och miljömål finns en rad internationella överenskommelser som Sverige deltar i.

För inte så länge sedan hade havet i de flestas ögon en i det närmaste oändlig kapacitet att ta hand om sånt som människor ville bli av med. Eftersom skadeverkningar inte syntes ville man tro att de knappast fanns. Samtidigt betraktades fiskbestånd och andra naturresurser som praktist taget outtömliga. Havet föreföll oändligt, och till stor del saknade det ägare.

Global samverkan

Haven är internationella till sin karaktär. Många viktiga havsmiljöfrågor kan endast lösas genom samverkan mellan länder. Här presenteras några av de viktigaste verktygen för internationellt samarbete, FNs miljöprogram och internationella konventioner.

Europeisk havspolitik

På EU-nivå har havsfrågor länge haft hög prioritet. Havsmiljö, planering och fiskefrågor diskuteras intensivt och nya direktiv tas fram som alla länder är skyldiga att följa. Det marina direktivet och den europeiska miljöbyrån presenteras här.

Östersjösamarbete

Östersjöländerna har sedan länge ett samarbete när det gäller havsmiljöfrågor. Samverkan forskare emellan var stark även under kalla kriget, när relationerna i övrigt var frostiga. Numera är samarbetet bättre även på det politiska planet.

Havsmedvetenhet

Det största hotet mot havet, och därmed mot oss själva, är okunnighet, säger Sylvia Earle, en världsberömd havsforskare. Därför satsar FN på att öka kunskapen om havet i hela världen. Det här gör vi i Sverige.

Svenskt havsmiljöarbete

Vad som händer med och i våra vatten berör alla. Olika EU-direktiv, nationella lagar och miljöpolitk ger ramar för förvaltning av våra vattnen. Miljömål, marina reservat och andra typer av skydd för områden och arter och det nya med havsplanering presenteras här.

Nationell miljöövervakning

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för den nationella miljöövervakningen, som är indelad i flera programområden, varav Kust och hav är ett. Genom miljöövervakningen tas data fram som behövs för att följa upp om våra svenska miljömål har nåtts. I rapporter om miljötillståndet kan man läsa hur havet mår.

Regional övervakning vid kusterna

Den regionala miljöövervakningen sköts av Länsstyrelser och Kustvattenvårdsförbund. De gör olika undersökningar, och alla miljöstörande verksamheter är skyldiga att genomföra olika kontrollprogram. I flera fall är den regionala övervakningen av havsmiljön samordnad med den nationella. I andra fall är övervakningen anpassad efter de behov som finns i just den regionen.