Kustexploatering

Kustområden är populära.Både bland människor och bland havets djur och växter. Vi människor använder, förändrar och påverkar kustområden direkt genom vägbyggen och bebyggelse, badplatser, småbåtshamnar, fritidshusområden, kustnära industriverksamhet, stora hamnar, avloppsreningsverk, fartygstrafik osv. Indirekt påverkas kustområdena förstås också av olika föroreningar, övergödning och fiske.

Det har alltid varit attraktivt att bosätta sig nära stränder. Detta har genom tiderna lett till att de naturliga livsmiljöerna för växter och djur förändrats. En stor del av kusten är idag exploaterad. Stränderna är viktiga för den biologiska mångfalden, och det är därför viktigt att vi värnar om de orörda områden som ännu finns kvar.