Bild
Tema: miljöövervakning

Regional övervakning vid kusterna

Den regionala miljöövervakningen sköts av Länsstyrelser och Kustvattenvårdsförbund. De gör olika undersökningar, och alla miljöstörande verksamheter är skyldiga att genomföra olika kontrollprogram. I flera fall är den regionala övervakningen av havsmiljön samordnad med den nationella. I andra fall är övervakningen anpassad efter de behov som finns i just den regionen.

Unika havsområden

Här nedan finns information och länkar om miljöövervakning uppdelat på de tre stora havsområdena Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Kustvattenvårdsförbunden finns numera samlade via sajten Sveriges vattenorganisationer som drivs på uppdrag av Vattenmyndigheterna.

Bottniska viken

Bottniska viken består av två havsbassänger, och i bägge bassänger finns både nationell och regional övervakning av havsmiljön. Den nationella och regionala övervakningen är till vissa delar integrerad i detta havsområde. Av Naturvårdsverkets nationella delprogram pågår alla utom ett, vegetationsklädda bottnar, i området. Delprogrammet "Mjukbottenfauna" är helt integrerat mellan nationell och regional övervakning. Delprogrammen i Bottniska viken utförs av bland annat SMHI, Fiskeriverket, Naturhistoriska Riksmuséet och Umeå Marina Forskningscentrum. Miljöövervakningen i Bottniska viken sker inom ramen för Helsingforskonventionen (HELCOM). De regionala övervakningsprogrammen sköts av länsstyrelserna längs kusten, ofta i nära samarbete med Umeå Marina Forskningscentrum.

Egentliga Östersjön

Den nationella miljöövervakningen i Egentliga Östersjön sker inom ramen för Helsingforskonventionen (Helcom). Alla Naturvårdsverkets delprogram pågår i området.
Den regionala miljöövervakningen i Egentliga Östersjön sköts av Länsstyrelser och Kustvattenvårdsförbund. De gör olika undersökningar, och alla miljöstörande verksamheter är skyldiga att genomföra olika kontrollprogram.

I Svealand sammanställs resultaten från den regionala miljöövervakningen i en årlig rapport - Svealandskusten. Läs mer om den här:

Västerhavet


Västerhavet kan indelas i tre havsområden: Skagerrak, Kattegatt och Öresund. De flesta av Naturvårdsverkets nationella delprogram utförs i dessa havsområden. Vanligen samordnas de nationella programmen med de regionala miljöövervakningsprogrammen.

Resultaten från regional miljöövervakning och andra undersökningar sammanställs i en årlig rapport - Västerhavet. Läs mer om den här:

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING