Bild
Tema: miljöövervakning

Nationell miljöövervakning

Genom miljöövervakningen tas data fram som behövs för att följa upp om våra svenska miljömål har nåtts. Den är samtidigt viktig som underlag både för översyner av målen och för prioriteringar av miljöskyddsåtgärder.

Kust och hav

Den nationella övervakningen är indelad i tio olika delprogram. Naturvårdsverket ansvarar för alla delprogram utom Sötvatten och Kust och hav, där ansvaret ligger på Havs- och vattenmyndigheten.

Delprogrammet Kust och hav ska täcka både det svenska och delar av det internationella informationsbehovet för kust- och havsmiljön. Stora delar av det svenska havsövervakningsprogrammet är koordinerat med andra länders program. Den nationella övervakningen ska kunna ge en övergripande beskrivning av miljösituationen i havet, och indikera storskaliga förändringar av ekosystemet.

Det är ofta forskare på myndigheter och universitet som är praktiskt ansvariga för att genomföra övervakningen. På så sätt kan miljöövervakningen dra nytta av forskning, och tvärtom.

Rapporter om miljötillståndet

Det finns flera rapporter om miljötillståndet i våra hav. Den nationella miljöövervakningen har tidigare rapporterats i rapporten Havet, som kom ut mellan 2007 och 2016. Den ersätts under 2019 av webbsajten vattenmiljö.se, som även kommer att rapportera om sötvatten och grundvatten. Vattemiljö.se kommer att lanseras under 2019.

Regional övervakning

Det svenska nationella programmet saknar i dagsläget geografisk täckning inom större delen av det svenska sjöterritoriet d.v.s. territorialhav och inre vatten. Övervakningen av kustområdena sker istället till allra största delen genom regionala insatser, och sköts av Länsstyrelser och Kustvattenvårdsförbund. Olika miljöstörande verksamheter är skyldiga att genomföra kontrollprogram för att visa eventuell miljöpåverkan.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING