Nationell miljöövervakning

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för den nationella miljöövervakningen, som är indelad i flera programområden, varav Kust och hav är ett. Genom miljöövervakningen tas data fram som behövs för att följa upp om våra svenska miljömål har nåtts. Den är samtidigt viktig som underlag både för översyner av målen och för prioriteringar av miljöskyddsåtgärder.