Finansiärer av havsforskning

Havsforskning finansieras av myndigheter, universitet och högskolor. Dessutom finns en hel uppsjö med olika forskningsråd och stiftelser ur vilka forskare kan söka ekonomiskt stöd för sina projekt.

Här följer en sammanställning över dessa råd och stiftelser. Meddela oss gärna om du känner till fler stiftelser som stödjer naturvetenskaplig forskning eller miljöforskning, och som borde vara med på listan.

 • Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären (cirka 2,5 miljarder kr/år) av grundforskning vid svenska universitet, högskolor och institut.
 • Formas Forskningsrådet Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
 • Naturvårdsverket - forskningsfinansiering Naturvårdsverkets finansierar forskning som stöder arbetet med svenska miljömål och internationella miljökonventioner.
 • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential, nationellt viktig infrastruktur och ger individuellt stöd till framstående forskare. Anslagen går främst till forskning och utrustning inom naturvetenskap, teknik och medicin.
 • Mistra- Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra investerar ca 200 miljoner kronor årligen i forskning. Huvuddelen investeras i Mistras stora forskningsprogram. En mindre del går till mindre projektgrupper genom Mistras idéstöd.
 • Kungliga Vetenskapsakademien Kungliga Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och naturvetenskap.
 • Stint - Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Stiftelsens olika insatser ska bland annat leda till nya internationella kontaktmönster för svensk forskning och högre utbildning och förnyelse av svensk forskning och högre utbildning.
 • Vinnova Vinnovas uppgifter är att finansiera den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver, samt att stärka de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet.
 • KK-stiftelsen Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.
 • SGU stöd till geovetenskaplig forskning SGU stödjer genom ett särskilt anslag på ca 5 milj. kr/år riktad geovetenskaplig forskning som skall vara relevant för SGUs verksamhet. Forskningen skall utföras främst vid universitet och högskolor.
 • Kempestiftelserna Anslagen inriktas i första hand mot utbildning och forskning. Enbart ansökningar från institutioner och personer verksamma och lokaliserade i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län beaktas.
 • Stiftelsen för strategisk forskning Ändamålet för Stiftelsen för Strategisk Forskning är enligt stadgan att stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin för att främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta vetenskapliga kvalitet i ett internationellt perspektiv, i syfte att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft.
 • Europaprogrammen Europaprogrammen med ansvar för information och rådgivning kring europeiska forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare.
 • Erna och Victor Hasselblads stiftelse Främjar vetenskaplig forskning och undervisning inom det naturvetenskapliga området.
 • European Science Foundation Stödjer europeisk forskning
 • Magn Bergvalls stiftelse Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner.
 • NordForsk NordForsk er et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbeid og gir råd om nordisk forskningspolitikk.
 • Stiftelsen Futura Främjar vetenskaplig forskning och undervisning inom bland annat naturvetenskap, miljövetenskap och tvärvetenskap.
 • Wennergrenstiftelserna Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning och Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte.
 • Nordisk Marin Akademi To strengthen intra-Nordic research co-operation, expertise and innovation in marine sciences, and to enhance research training and mobility of researchers and research students. The Nordic Marine Academy will cover all aspects of marine research with a particular emphasis on the exploitation, utilization and management of marine living resources and the impacts of human activities on marine ecosystems.

Sök på havet.nu