Syftet med inventeringen var att undersöka vilka naturtyper som finns i områdena Jonstorp-Vegeåns mynning och Ängelholm kronopark. Båda ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för särskilt värdefull natur. Rapporten visar att det finns flera marina miljöer med höga naturvärden i Skälderviken. Bland annat hittades förekomster av ålgräs och en musselbank.