Höga naturvärden i grunda havsvikar i Södermanlands län. Drygt två tredjedelar av de havsvikar, som har inventerats av länsstyrelsen i Södermanlands län, har höga till mycket höga naturvärden, och den rödlistade kransalgen raggsträfse (Chara horrida) förekommer i närmare hälften av de undersökta områdena. Denna rapport innehåller två inventeringsprojekt utförda i grunda havsvikar i Södermanlands län. Första delen innehåller återinventering av fiskyngel samt vegetation inom den regionala miljöövervakningen, ansvarig Miljöenheten. Den andra delen innehåller inventering av den hotade kransalgen raggsträfse (Chara horrida) inom Åtgärdsprogram för hotade arter,ansvarig Naturvårdsenheten.